Search

Koło Małych Odkywców

Koło Małych Odkrywców było skierowane do uczniów klas I – III, którzy zainteresowani byli tematyką przyrodniczo – matematyczną.

Organizowane zajęcia pobudzały dzieciaki do myślenia, poszukiwania i działania. Każdy uczeń  miał możliwość pogłębiania własnych wiadomości zgodnie z zainteresowaniami wykorzystując do tego różnorodne środki, formy i metody pracy.

Ogromną wartość ma stawianie dzieci w sytuacjach wymagających od nich samodzielnego rozwiązywania problemów, badania i odkrywania otaczających je zjawisk. Celowi temu w pełni służyły zabawy badawcze, które były jednym ze sposobów rozwijania aktywności własnej dzieci. Realizacja tej innowacji zaspakajał potrzeby odkrywcze, zachęca do myślenia, porównywania oraz uruchamiała wyobraźnię dzieci, bowiem odkrywanie i rozwijanie naturalnych predyspozycji i uzdolnień dzieci to jeden z ważniejszych celów, który przyświeca naszej placówce.

Additional information